Voor al uw verstoppingenin de omgeving Waalwijk, Drunen en verder.
Open
X

Algemene voorwaarden.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd:
Movere ontstoppingen:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Movere ontstoppingen;

Opdrachtgever:
de natuurlijke persoon of rechtpersoon die opdracht geeft aan Movere ontstoppingen tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden;

Overeenkomst:
de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Movere ontstoppingen tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten, werkzaamheden, opdrachten en op alle overeenkomsten welke tussen opdrachtgever en Movere ontstoppingen worden overeengekomen.
Afwijkende voorwaarden, waaronder algemene voorwaarden van de opdrachtgever, zullen slechts van toepassing zijn indien en voor zover Movere ontstoppingen de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 3: Totstandkoming van overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Movere ontstoppingen, ongeacht benaming of vorm, zijn vrijblijvend. Movere ontstoppingen heeft het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van een schriftelijke aanvaarding te herroepen.
Een overeenkomst komt tot stand:

 • indien Movere ontstoppingen een aanvraag of een opdracht binnen 10 werkdagen schriftelijk, onvoorwaardelijk en zonder resterende wijzigingen heeft aanvaard, hetzij;
 • indien een schriftelijke opdrachtbevestiging door beide partijen is ondertekend, hetzij;
 • indien Movere ontstoppingen een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de aanvrage of de opdracht.

Een aanvaarding respectievelijk ondertekening namens Movere ontstoppingen als bedoeld onder het eerste respectievelijk tweede gedachtestreepje bindt Movere ontstoppingen slechts indien deze door de directie van Movere ontstoppingen dan wel door haar daartoe gevolmachtigde personen is uitgevoerd.

Artikel 4: Prijzen

Alle opgegeven, overeengekomen en berekende prijzen zijn gesteld in Euro’s en exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders door Movere ontstoppingen vermeld.
Indien na de datum van een aanbod van Movere ontstoppingen doch voor de uitvoering van de diensten of werkzaamheden een kostenfactor een wijziging ondergaat, is Movere ontstoppingen gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen. Het bepaalde in artikel 3 lid 1 laat het bepaalde in de vorige volzin onverlet.
Movere ontstoppingen is gerechtigd eventuele heffingen van overheidswege en kosten die Movere ontstoppingen maakt ter voldoening aan voorschriften krachtens de Wet Milieubeheer, afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Indien van overheidswege voorschriften worden uitgevaardigd op grond waarvan andere prijzen in rekening moeten worden gebracht dan aanvankelijk overeengekomen, is Movere ontstoppingen bevoegd de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte buitengerechtelijk te ontbinden zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op vergoeding van schade op grond van artikel 277 van het boek 6 van het burgerlijk wetboek.

Artikel 5: Meer- en minderwerk

De werkzaamheden van Movere ontstoppingen zijn beperkt tot de uitdrukkelijk in de overeenkomst omschreven werkzaamheden. Iedere vermeerdering van overeengekomen diensten of werkzaamheden , zowel mondeling als ook schriftelijk tussen Movere ontstoppingen en de opdrachtgever overeengekomen, zal als meerwerk separaat in rekening worden gebracht. Van meerwerk is eveneens sprake ingeval van onvoorziene kostenverhogingen, afwijkingen in bedragen van eventuele stelposten en van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden. Iedere vermindering van overeengekomen diensten of werkzaamheden zal als minderwerk worden verrekend op de eindfactuur.

Artikel 6: Betaling, zekerheidstelling en incasso

Tenzij anders is overeengekomen dienen alle aan Movere ontstoppingen verschuldigde bedragen zonder dat aan de opdrachtgever het recht van opschorting, korting of verrekening toekomt, binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op een door Movere ontstoppingen aangewezen of op de factuur aangegeven bank- of girorekening.
Overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn brengt de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alsdan is de opdrachtgever samengestelde rente verschuldigd van 1% per maand, of een gedeelte van een maand, dat betaling uitblijft, zulks onverminderd het bepaalde in lid 4.
Movere ontstoppingen is te allen tijde gerechtigd om van de opdrachtgever volledige betaling vooraf dan wel genoegzame zekerheid voor volledige betaling te verlangen. Indien de opdrachtgever niet binnen 3 werkdagen aan een verzoek van Movere ontstoppingen krachtens de vorige volzin voldoet, is Movere ontstoppingen gerechtigd alle tussen de opdrachtgever en Movere ontstoppingen bestaande overeenkomsten op te schorten of te ontbinden zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op vergoeding van schade op grond van artikel 277 van boek 6 van het burgerlijk wetboek.
Indien buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering van openstaande bedragen nodig blijkt is de opdrachtgever alle daaraan verbonden kosten verschuldigd. Voornoemde kosten worden begroot op 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 350 onder het uitdrukkelijk voorbehoud dat Movere ontstoppingen gerechtigd is vergoeding voor de daadwerkelijk door haar gemaakte kosten te vorderen indien deze hoger zijn.

Art.7 Verplichtingen van de opdrachtgeven; aansprakelijkheid jegens Movere ontstoppingen.

1.De opdrachtgever is gehouden ervoor zorg te dragen dat Movere ontstoppingen tijdig kan beschikken:

 • over de voor de opzet van het te verrichten werk benodigde gegevens (zoals tekeningen, technische omschrijvingen en/of bestekken) en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) e.e.a. op aanwijzing van Movere ontstoppingen
 • over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd, meer speciaal daaronder begrepen de deugdelijke toegang tot het werk, zowel voor mens als materieel. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de voor het werk vereiste verkeersafzettingen mits is overeengekomen dat Movere ontstoppingen daarvoor zou zorgdragen
 • over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, afvalstoffen, materialen en werktuigen
 • over afdoende aansluitingsmogelijkheden met voldoende capaciteit voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde energie binnen een straal van 50 meter
 • over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen
 • 2.De kosten van de in verband met de uitvoering van de opdracht benodigde elektriciteit, gas en water is voor rekening van opdrachtgever.

  3. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, dan die tot de werkzaamheden van Movere ontstoppingen behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk door Movere ontstoppingen daarvan geen vertraging ondervindt, dan wel Movere ontstoppingen als gevolg hiervan schade lijdt. Voor het geval de hiervoor bedoelde vertraging en/of schade mocht ontstaan, is opdrachtgever gehouden de kosten van de extra inspanningen en/of werkzaamheden conform de aanvaardde offerteprijzen en (zo nodig) met inachtneming van het in artikel 2 sub 6 en 7 bepaalde, aan Movere ontstoppingen (of door deze ingeschakelde derden) te vergoeden.

  4.Voor rekening en risico van opdrachtgever komen de kosten en/of schade, verband houdende met (de verwijdering van) in het werk blijkende obstakels, zoals onvoorziene funderingen en/of kabels en/of leidingen, die tot vertraging en/of extra werkzaamheden leiden in de uitvoering van de opdracht, daaronder begrepen de als gevolg daarvan ontstane extra kosten en schade aan het werk, materieel, materialen en werknemers van Movere ontstoppingen en/of door Movere ontstoppingen ingeschakelde derden.

  5.Voor rekening en risico van opdrachtgever komen tevens:

  • het vast komen zitten van de slang of veer tijdens het doorspuiten of veren van de riolering, te wijten aan defecten of aanwezig zijn van putten die aan het (onderliggend) rioolstelsel of te wijten aan de slechte staat waarin het riool zich bevindt. Tevens komen voor zijn rekening de kosten die gemoeid zijn met alle extra handelingen, materiaalkosten en arbeidstijd die nodig is om de betreffende slang of veer weer los te krijgen; een veer kan blijven zitten deze verteerd na enige tijd!
  • mogelijke vervuiling van de woning en/of andere ruimten die ontstaat als gevolg van het doorspuiten onder hoge druk;

  6.Voor rekening van opdrachtgever komen de transport-, stort- en verwerkingskosten van de door Movere ontstoppingen bij de uitvoering van de opdracht verwijderde (afval)stoffen. Deze kosten zullen door Movere ontstoppingen als gescheiden post in rekening worden gebracht.

  7.Voor rekening en risico van opdrachtgever komen de kosten, verband houdende met de directe en/of indirecte invloed van de weersgesteldheid op (de voortgang van) de werkzaamheden (zoals bij: wateroverlast door regenval, hoge waterstand van rivieren die in het gebied waar de werkzaamheden worden uitgevoerd stromen), evenals de als gevolg daarvan ontstane schade aan het werk, materieel, materialen en werknemers van Movere ontstoppingen en/of door Movere ontstoppingen ingeschakelde derden.

  8.Voor rekening en risico van opdrachtgever komt de directe en/of indirecte invloed van mechanische afwatering en/of drukriolering op (de voortgang van) de werkzaamheden, daaronder begrepen de als gevolg daarvan ontstane extra kosten en schade aan het werk, materieel, materialen en werknemers van Movere ontstoppingen, door Movere ontstoppingen ingeschakelde derde partij.

  Artikel 8: Klachten en garantie

  Een eventuele klacht terzake de uitgevoerde werkzaamheden dient binnen 3 werkdagen schriftelijk aan Movere ontstoppingen te worden gemeld met specifieke opgave van de aard en omvang van de klacht, bij gebreke waarvan de klacht niet meer in behandeling zal worden genomen.
  Movere ontstoppingen behoudt te allen tijde het recht om controle ten aanzien van een klacht uit te voeren, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de opdrachtgever uit hoofde van de klacht vervalt.
  Indien de uitgevoerde werkzaamheden mede levering en plaatsing van materialen en/of onderdelen inhouden, is garantie op voornoemde materialen en/of onderdelen beperkt tot de garantie die de betreffende leverancier in het voorkomende geval aan Movere ontstoppingen verleent.
  Movere ontstoppingen is nimmer gehouden een aanspraak onder garantie in behandeling te nemen zolang de opdrachtgever niet volledig aan de betalingsverplichtingen jegens Movere ontstoppingen heeft voldaan.

  Artikel 9: Overmacht

  Als overmacht gelden alle omstandigheden die Movere ontstoppingen redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden en waarvan Movere ontstoppingen de gevolgen redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien, in het bijzonder elke oorzaak welke de uitvoering van de werkzaamheden als genoemd in de overeenkomst belet of bemoeilijkt.
  In aanvulling op hetgeen krachtens de Nederlandse wet en jurisprudentie onder overmacht wordt verstaan, geldt als zodanig tevens iedere vorm van staking, werkonderbreking of stiptheidsacties alsmede elke situatie waarin uitvoering van de werkzaamheden onaanvaardbare risico’s voor het personeel van Movere ontstoppingen met zich meebrengt.
  Movere ontstoppingen is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst bij overmacht voor de duur van de verhindering op te schorten.
  Indien de overmacht langer dan twee maanden duurt is elke partij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
  In geval van overmacht en eventuele ontbinding op de voet van lid 4 is Movere ontstoppingen niet gehouden tot enige schadevergoeding.

  Artikel 10: Aansprakelijkheid

  Movere ontstoppingen is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever of jegens derden voor geleden of te lijden schade als gevolg van door of in opdracht van Movere ontstoppingen uitgevoerde werkzaamheden of toegepaste werkmethoden, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld zijdens Movere ontstoppingen of door haar ingeschakelde hulppersonen.
  Ongeacht het bepaalde in lid 1 is Movere ontstoppingen nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade en winstderving.
  Voorzover de wet dat toestaat vrijwaart de opdrachtgever Movere ontstoppingen voor alle aansprakelijkheid welke jegens derden kan ontstaan in verband met gebrekkige of ondeugdelijk door Movere ontstoppingen uitgevoerde werkzaamheden.
  De opdrachtgever vrijwaart Movere ontstoppingen voor vorderingen tot schadevergoeding van derden, die hoger zijn dan het bedrag waarvoor Movere ontstoppingen krachtens deze voorwaarden aansprakelijk zou zijn.
  Ongeacht het bepaalde in lid 1 is een eventuele aansprakelijkheid van Movere ontstoppingen in alle gevallen beperkt tot de hoogte van het door Movere ontstoppingen in rekening gebrachte factuurbedrag, of, indien dat bedrag hoger is, het bedrag van de uitkering die Movere ontstoppingen terzake van haar verzekeraar heeft ontvangen.

  Artikel 11: Einde van de overeenkomst

  Movere ontstoppingen kan de overeenkomst eenzijdig zonder rechterlijke tussenkomst en onverminderd haar recht op schadevergoeding door middel van een buitengerechtelijke verklaring ontbinden indien
  a. er sprake is van een wezenlijk tekortkoming in de nakoming zijdens de opdrachtgever, hetgeen onder meer het geval zal zijn indien de opdrachtgever niet tijdig de factuur betaalt;
  b. de opdrachtgever failliet wordt verklaard of de opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend of de opdrachtgever om toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft verzocht;
  c. een aanvraag voor een kredietverzekering door de desbetreffende maatschappij niet of niet volledig wordt gehonoreerd;
  d. de opdrachtgever niet voldoet aan een verzoek van Movere ontstoppingen krachtens artikel 6 lid 3 van deze algemene voorwaarden.
  Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van uitgevoerde werkzaamheden Movere ontstoppingen een gegronde reden geeft om te concluderen dat ten aanzien van toekomstige werkzaamheden een wezenlijke tekortkoming in de nakoming zal plaatsvinden, kan Movere ontstoppingen binnen een redelijke termijn de overeenkomst met betrekking tot het nog uit te voeren deel ontbinden.
  In geval van ontbinding overeenkomstig dit artikel zal al hetgeen Movere ontstoppingen uit welke hoofde ook van de opdrachtgever te vorderen heeft terstond opeisbaar zijn.

  Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  Alle door Movere ontstoppingen aangegane overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
  Alle geschillen tussen Movere ontstoppingen en de opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.
  Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Movere ontstoppingen te harer vrije keuze gerechtigd een geschil voor de bevoegde rechter van de woonplaats of vestigingsplaats van de opdrachtgever te brengen of een geschil te doen beslechten door middel van arbitrage of bindend advies.
  In geval van een keuze van Movere ontstoppingen voor arbitrage of bindend advies als in het vorige lid bepaald zal het geschil beslecht worden naar de regelen des rechts en niet (slechts) als goede mannen naar billijkheid als bedoeld in de wet.